1. Budżet (najważniejsze składniki i kwoty na rok bieżący - 2017)

 

WYDATKI 1 040 954 w tym :

  • Wynagrodzenia osobowe pracowników – 659 100,00
  • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2000,00
  • Dodatkowe wynagrodzenia roczne -54 800,00
  • Składki na ubezpieczenia społeczne -123 490,00
  • Składki na fundusz pracy – 12 080,00
  • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 100,00
  • Pozostałe – 151 600,00

DOCHODY 77 800,00 w tym :

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

2. Plan wydzielonego rachunku dochodu na 2017

 

Dochody 103 900,00 w tym :

Opłata za wyżywienie - 103 400,00

Odsetki     - 500,00   

    

Wydatki 103 900,00 w tym :

Zakup środków żywności 103 900,00

Pozostałe – 500,00