Do przedszkola uczęszczają dzieci z całego miasta. Dobrze więc znamy specyfikę oraz oczekiwania środowiska, które korzysta ze świadczonych przez placówkę usług.
Cztery oddziały zajmują duże, przestrzenne sale, wyposażone w sprzęt, zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach czystych, zapewniających dogodną i bezpieczną realizację programów edukacyjnych.
Estetyka wnętrz jest interesująca, wzbudza ciekawość dziecka i stymuluje jego potrzeby rozwojowe.
Wszyscy pracownicy przedszkola kierują się dobrem dziecka. Współuczestniczą i współtworzą atmosferę i klimat przedszkola.
Pieczę nad bezpieczeństwem powierzonych dzieci sprawuje cały personel przedszkola, również często pomagając podczas wycieczek, spacerów oraz uroczystości przedszkolnych.
Bezpośrednio nad bezpieczeństwem i zdrowiem dziecka czuwa nauczyciel, który prowadzi oddział. Wszystkie nauczycielki posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu, co ma ogromny wpływ na jakość procesu opiekuńczo – dydaktycznego.
Zwracamy uwagę na to, by kompetencje zawodowe osób pracujących z dziećmi, wiedza i doświadczenie przekładały się również na współpracę z rodzicami, współdziałanie pomiędzy nauczycielami, pracownikami administracyjno – obsługowymi i osobami pracującymi z przedszkolem.

Podejmujemy takie działania, które wpływają na tworzenie placówki cieszącej się wysokimi efektami pracy wychowawczo- dydaktycznej, zadowoleniem dzieci oraz pozytywna oceną i opinią rodziców, pracowników, oraz środowiska. To niejednokrotnie właśnie w naszym przedszkolu uczymy dziecko nawiązywać pierwsze kontakty interpersonalne z rówieśnikami i dorosłymi, dostrzegać potrzeby drugiej osoby, szanować je i respektować, przestrzegać zasady i reguły, a także przyjmować różne role i współdziałać z innymi dziećmi w grupie. I tak małymi krokami, ale skutecznie następuje proces socjalizacji.

   W przedszkolu przekazujemy nie tylko treści wychowawcze i kształtujemy postawy moralne, ale również poprzez bardzo zróżnicowanie oddziaływania wyposażamy dziecko w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz pobudzamy do działania i aktywności uwzględniając jego indywidualne tempo rozwoju.

   Sprecyzowaniu wypełniania naszej funkcji i realizowania stojących przed nami zadań, by spełniać oczekiwania dzieci i rodziców, służy wyznaczona:

Wizja i misja przedszkola, których głównym hasłem podczas formułowania celów priorytetowych, wyznaczających główne kierunki w pracy dydaktyczno- wychowawczej jest:

,,Przedszkole miejscem bezpiecznej i wesołej zabawy, przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku”.

Wizja przedszkola:

     Przedszkole promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność ruchową w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno - kulturalnym oraz w kontaktach     z rodzicami. Pomagamy dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości, wdrażamy do samodzielności oraz zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać się twórczo i sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w późniejszym życiu.

Misja Przedszkola:

 • przedszkole zapewnia bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom, traktując każde dziecko indywidualnie i podmiotowo z dbałością o dobre relacje dziecka z rówieśnikami i dorosłymi
 • nasze przedszkole jest więc miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku, które dziecko lubi, do którego chce przychodzić i w którym jest aktywne
 • uwzględniamy wychowanie prozdrowotne dbając o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i organizowanie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci
 • sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpiecznie, rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia mając poczucie własnej wartości, bo czują się kochane, akceptowane, więc szczęśliwe
 • zapewniamy szeroką ofertę zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci
 • przygotowujemy naszych wychowanków do wyrażania emocji, radosnego przeżywania sukcesów, ale też do radzenia sobie z porażkami
 • zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie rozwój ich działań twórczych
 • w codziennej pracy kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka
 • w przedszkolu przestrzegane jest prawo do prywatności
 • stosowana jest ochrona przed poniżającym traktowaniem i lekceważeniem
 • dziecko ma prawo do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i pomocy pedagogicznej
 • znajdujące się w przedszkolu dzieci są otaczane troską, serdecznością i opieką całego personelu przedszkola
 • w ramach wychowania zdrowotnego, przedszkole współpracuje z pediatrą, stomatologiem, ortodontą, psychologiem, logopedą (nauczyciel przedszkola)
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych to jeden z obszarów edukacyjnych przedszkola
 • pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny
 • angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola, przez co rodzice czują się współgospodarzami placówki
 • wspólne rozwiązujemy sytuacje problemowe w atmosferze życzliwości, otwartości oraz kompetencji i taktu pedagogicznego
 • dbamy o rzetelny przepływ informacji między członkami społeczności przedszkolnej
 • pełnimy rolę mediatora w rozwiązywaniu sytuacji problemowych
 • pracujący w naszej placówce nauczyciele pracują aktywizującymi metodami, są kompetentni, życzliwi i otwarci na dzieci, rodziców i ich problemy
 • pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie
 • posiadamy bogata ofertę edukacyjną
 • wyposażenie przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, przez co tworzy przyjazny klimat wpływający na ich różnorodną aktywność
 • stwarzamy warunki i możliwość prezentacji talentów i możliwości dzieci nie tylko w placówce, ale i na zewnątrz
 • przedszkole wypracowało różne formy współpracy z placówkami oświatowo - kulturalnymi i instytucjami działającymi w środowisku
 • dzięki ciągłej promocji przedszkola w lokalnym środowisku jest ono znane

i cenione za swoją działalność wychowawczo- dydaktyczną