Foto

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
- liczbę dzieci, liczbę oddziałów i czas pracy poszczególnych oddziałów

- liczbę pracowników pedagogicznych łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, administracji i obsługi
- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący