- Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
- W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w placówce.
- W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
- Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
- Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed inauguracją roku szkolnego, podsumowujące półroczną pracę placówki oraz realizację zamierzeń planu rozwoju przedszkola, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb .Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć.
- Zebrania Rady pedagogicznej organizowane są z inicjatywy:
• przewodniczącego Rady Pedagogicznej
• Rady Rodziców
• co najmniej1/3 członków Rady Pedagogicznej
• organu prowadzącego przedszkole
• organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z planem pracy przyjętym każdorazowo na dany rok.
Termin zwołania zebrania rady pedagogicznej powinien być podany w
miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.
- Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
- Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.
- Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
• uchwalenie statutu przedszkola;
• opracowanie planu rocznego lub programu rozwoju placówki;
• wybór programu wychowania przedszkolnego, w oparciu o który będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i programów autorskich,
• uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej;
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
• podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego.
- Rada Pedagogiczna opiniuje:
• projekt planu finansowego;
• wnioski o nagrody i wyróżnienia;
• organizację placówki;
• propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

• Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w planie rocznym oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.
- Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.
- Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli
jest ona sprzeczna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
prowadzącym uchyla uchwałę Rady Pedagogicznej w razie stwierdzenia
jej niezgodności z przepisami prawa.
Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
- Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. Głosowanie nad przyjęciem
jest jawne, chyba że postanowione będzie głosowanie tajne.
Tryb głosowania ustala Rada pedagogiczna w głosowaniu jawnym .
Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników
przedszkola.
- Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
- Przewodniczący rady pedagogicznej/dyrektor placówki zobowiązany
jest do:
• tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
• twórczego oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do permanentnego zdobywania wiedzy,
• dbanie o autorytet rady, ochronę praw i godności jej członków.
- Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w księdze i
przechowywane w archiwum przedszkola. Protokół wpisuje się do księgi
protokołów w ciągu 7 dni od zebrania. Protokół wraz z listą obecności
podpisuje przewodniczący Rady Pedagogicznej i protokolant.