Radę Rodziców reprezentuje ogół rodziców.

Rada Rodziców bierze udział w sprawach przedszkola na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz statucie   przedszkola.
Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.
Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa uchwalany przez Radę regulamin.
Decyzje Rady Rodziców są jawne