Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 w Opolu

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Opole.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.