Foto

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr2 w Opolu za rok 2014.
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I 2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
Przedszkole Publiczne Nr2
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów
publicznych*)

Część A 4)
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.

Część B 5)
x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane
w dziale II oświadczenia.

Część C 6)
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane
w dziale II oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)
x monitoringu realizacji celów i zadań,
x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
x procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
x kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: .............................................................................
.........................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Opole, styczeń 2015r. Lucyna Żukowska
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)
______
* Niepotrzebne skreślić.

Dział II 9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Zarządzenie w sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej zostało wdrożone zbyt
późno, co uniemożliwiło jego pełną realizację i dokumentowanie w formie pisemnej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej
np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki
sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie,
które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz
z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności:
zgodności działalności
z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad
etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania
ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.Kompleksowe wdrożenie systemu kontroli zgodnie z zarządzeniem.
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich
realizacji.

Dział III 10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Wdrożenie systemu kontroli zarządczej.
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok
poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie
wypełnia się tego punktu.
2. Pozostałe działania:
...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok,
którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:
1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust.
1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277
oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez
kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną
część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza.
Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu
kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące
również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są
jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu
zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa
oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań,
ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność
i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym
stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami
prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności
sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem
przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym
stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności
i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł
informacji" należy je wymienić.
8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra
Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono
część B albo C.
10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok,
którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku,
którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania
mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej