Foto

W zależności od sprawy z jaką zgłasza się osoba zainteresowana jest ona przyjmowana w gabinecie dyrektora lub w pokoju administracji.

Sprawy pedagogiczne załatwiają nauczycielki z rodzicami w pokoju nauczycielskim.

Kancelaria dyrektora czynna, przyjmowanie stron:

Czwartek - godz. 8- 17.30

Przyjmowaniem pism zajmuje się pracownik administracyjny który przekazuje dokumentację do zadekretowania przez dyrektora i kolejno pisma kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich realizację ( wicedyrektor, intendent. nauczycielki).

Dokumentacja niejawna i przesyłki adresowane imiennie do dyrektora przedszkola lub innych pracowników przekazywane są bez otwierania adresatom.

W przedszkolu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym podziale akt.

Rejestracji podlegają sprawy a nie poszczególne pisma dotyczące tych spraw. Dodatkowo rejestruje się pisma w rejestrze kancelaryjnym , ale tylko na zasadzie pomocniczego środka ewidencyjnego.

Załatwianie Spraw:

- formy załatwień mogą być ustne, odręczne, pisemne.

Kolejność załatwiania spraw wynika z daty wpływu i terminów określonych 
w piśmie wpływającym , o ile zostały określone. Pisemne odpowiedzi na wnioski kierowane przez rodziców udzielane są zgodnie z regulaminem przedszkola
w terminie 14 dni od daty wpływu.