Foto

Przedszkole Publiczne nr 2 w Opolu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • - Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  • - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz     publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • - Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Przedszkolem zarządza dyrektor.