Foto

Rada  Rodziców  Przedszkola  Publicznego  Nr  2  w  Opolu, 
działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września
1991r. (Dz. U. Nr 425,z późniejszymi zmianami) oraz Statutu PP Nr 2.

Regulamin Rady Rodziców znajduje się w statucie przedszkola