Foto


Majątek Przedszkola Publicznego Nr 2
                                                  według stanu na dzień 31.12.2014 r.


     Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Opola nie posiadającą
     osobowości  prawnej.  Mienie przedszkola  stanowi  mienie  komunalne.

            

Majątek ( najważniejsze składniki i kwoty) brutto.................................. 277781,68

 • Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu.......................................... 166914,08
 • Zbiory biblioteczne.............................................................................. 2212,09
 • Wartości niematerialno-prawne (programy)........................................ 1708,00

 Budżet (najważniejsze składniki i kwoty na rok bieżący)......................... 18905,41

 • W tym :
 • Wynagrodzenia osobowe pracowników.......................................... 545324,06
 • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ............... 800,00
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne................................................... 42374,01
 • Składki na ubezpieczenia społeczne................................................. 87786,75
 • Składki na fundusz pracy.................................................................. 10620,59
 • Odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych....................... 32000,00
 • Wydatki bieżące razem................................................................... 718905,41
  • Dochody własne................................................................... 298401,36
  • Wydatki ogółem.................................................................... 294992,68