Foto
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych
 • Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych
 • Regulamin Premiowania pracowników niepedagogicznych
 • Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji
 • Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy pracowni. Nie będących n-lami
 • Regulamin ZFŚS
 • Regulamin pracy
 • Regulamin przyznawania nagród dyrektora nauczycielom
 • Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej
 • Regulamin Przedszkola Publicznego Nr 2
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin nadzoru pedagogicznego
 • Organizacja i zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych
 • Regulamin kontroli wewnętrznej
 • Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych
 • Regulamin organizacyjny
 • Instrukcja kancelaryjno - archiwalna