Foto

1)Budżet (najważniejsze składniki i kwoty na rok bieżący - 2016)

WYDATKI 1 012 100,00 w tym :

  • Wynagrodzenia osobowe pracowników – 642 900,00
  • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2000,00
  • Dodatkowe wynagrodzenia roczne -52 600,00
  • Składki na ubezpieczenia społeczne -115 100,00
  • Składki na fundusz pracy – 11 500,00
  • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 400,00
  • Pozostałe                              – 151 600,00

DOCHODY 77 800,00 w tym :

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

2)Plan wydzielonego rachunku dochodu na 2016

Dochody 103 900,00 w tym :

Opłata za wyżywienie - 103 400,00

Odsetki     - 500,00       

Wydatki 103 900,00 w tym :

Zakup środków żywności 103 900,00

Pozostałe – 500,00