Foto

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

1. Edukacja:
- zapisy do przedszkola,
- obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
- wydawanie opinii o dziecku,
- dzienniki zajęć przedszkola.
2. Sprawy administracyjne:
- pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
- wydawanie zaświadczeń,
- wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat
za Przedszkole.
- wydawanie specjalnych biletów MPK dla opiekunów dzieci
niepełnosprawnych.
3. Sprawy kadrowe:
- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
4. Sprawozdawczość:
- raporty,
- sprawozdania.
5. Archiwum:
- akta osobowe pracowników,
- dzienniki zajęć przedszkola,
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
- zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.
6. Finanse przedszkola:
- Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane
są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:

1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie
decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor
przedszkola (w godzinach 7:30-15:30).
2. Odpłatność za przedszkole: specjalista w ustalone
dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup,
specjaliści (logopeda, psycholog).
4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup wg
ustalonego terminarza (na tablicach informacyjnych).

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.

W przedszkolu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.